Seznam vzdělávacích programů s akreditaci v rámci systému DVPP

1.  Akreditace Č.j.:MSMT-1472/2015-1

 • Chalupářské čarování – Učíme děti manuální zručnosti a rukodělným dovednostem
 • Venkovský učitel a zázračný svět včel a hmyzu
 • Výtvarné techniky vhodné pro rozvoj hmatových vjemů
 • Babičko vyprávěj / Význam předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dětí
 • Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku
 • Relaxace a uvolňovací cviky s prvky jógy vhodné pro dětí MŠ a žáky ZŠ

 2.  Akreditace Č.j.:MSMT-1472/2015-1-542

 • Učíme se číst a psát genetickou metodou
 • Jak se připravit na roli mentora – Úvod do problematiky školního mentorinku
 • Mentor ve škole – Podpora mentora při uvádění začínajících učitelů do praxe
 • Styly učení jako nástroj pro motivaci k učení
 • Aplikace poznatků o zdravém životním stylu do výuky v MŠ a na st. ZŠ
 • Využití zbytkových materiálů při polytechnické výchově v MŠ a na st. ZŠ
 • Jak se dráteník, koudelník a košíkář stali kamarády / Polytechnická výchova
 • Jak se Prášek, Žejdlík a Caletník stali mistři / Technické a řemeslné dovedností
 • PAS a AAK – Dětí s narušenými komunikačními schopnostmi, strukturované učení
 • Pedagogická diagnostika – možnosti usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ
 • Čtenářské kluby – cesta k rozvoji čtenářské gramotnosti
 • Komiks – alternativní informační zdroj a vliv na rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy
 • Ježek a sněhová vločka / EVVO podle ročních období – podzim a zima
 • Sedmikráska a divoký mák / EVVO podle ročních období – jaro a léto
 • Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků na 2. stupni ZŠ
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení
 • Emoce a děti – jak naučit děti uvědomovat si a zvládat vlastní emoce
 • Enkaustika a hedvábí – činnosti pro rozvoj zručnosti a představivosti
 • Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
 • Školní zahrada a její využití v rámci polytechnické výchovy a EVVO
 • Prosociální výchova – výchova dětí k ohleduplnosti, slušnosti a toleranci

 3.  Akreditace Č.j.:MSMT-944/2016-1-140

 • ADHD – Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ a možnosti zvládání poruchy
 • Autismus – porucha autistického spektra (PAS) a komunikace prostřednictvím AAK
 • Bezpečné riziko a jak pracovat s rizikem při pobytu v přírodě / EVVO
 • Polytechnická výchova / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a st. ZŠ
 • Polytechnická výchova / Práce s voskem – rozvoj zručnosti a představivosti
 • Polytechnická výchova/Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ
 • Polytechnická výchova – Rozvoj technických dovednosti žáků na st. ZŠ a na
 • Polytechnické vzdělávání /Práce s vlnou – zpracování vlny a výrobky z ovčí vlny
 • Grafické programy Inkscape a Scribus /Tvorba školních časopisů, pozvánek, letáků
 • Tvorba výukových videí na mobilních zařízeních ve školní praxi / telefon, tablet
 • Integrace a práce se žáky se speciál. vzdělávacími potřebami v MŠ a na 1. st. ZŠ
 • Spolupráce pedagoga s rodiči – zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího procesu
 • Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 • Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH
 • Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a na st. ZŠ
 • Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole
 • Hudba a EVVO – Hudební výchova jako metoda učení v oblasti ekologické výchovy
 • Pohádky a EVVO – Využití pohádek při motivaci dětí v EVVO v MŠ a na st. ZŠ
 • Možnosti propojení polytechnického vzdělávání a EVVO v MŠ a na st. ZŠ
 • Jak Hurvínek a jeho společníci učí děti chránit přírodu – EVVO v MŠ a st. ZŠ
 • S písničkou do přírody – hudebně environmentální dílna
 • Práce s dětmi a žáky cizinci v předškolních zařízeních a na 1. stupni ZŠ
 • Práce s žáky cizinci na ZŠ a SŠ
 • Pedagogická diagnostika žáka na základní škole
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika v praxi
 • Nové metody práce učitele – aktivizující formy výuky na ZŠ a SŠ
 • Porada – efektivní komunikační nástroj úspěšného ředitele
 • Stres – prevence a efektivní zvládání stresových situací ve školním prostředí
 • Jak připravit žáky ke vstupu na trh práce a vést je k aktivitě a podnikavosti
 • Agrese a agresivita u dětí předškolního věku
 • Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí
 • Novodobý fenomén – agrese na základní škole
 • Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle
 • Sociálně patologické jevy ve školní třídě

4.  Akreditace Č.j.:MSMT-10623/2016-2-353

 • Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
 • Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 • Rozvíjení klíčových kompetencí žáků ZŠ dle jejich specifických potřeb
 • Novela školského zákona a prováděcí vyhlášky – Informační seminář
 • Plán pedagogické podpory v rámci stupně podpůrného opatření
 • Tvorba IVP – Individuální vzdělávací plán podle novely školského zákona
 • RVP ZV 2016 – úpravy ŠVP
 • Možnosti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • SPUCH – Specifické poruchy učení a chování a jejích náprava
 • Včelka – Podpora matematické gramotnosti a počátečního čtení a psaní u žáků na st. ZŠ
 • Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení v aktualizovaném znění
 • Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání pro ZŠ
 • Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání na SŠ
 • Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání
 • Podpůrná opatření u žáků základní školy
 • Podpůrná opatření u žáků, studentů středních škol
 • Individuální vzdělávací plán na ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření
 • Individuální vzdělávací plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření
 • Vzdělávání žáků podle § 16 odstavec 9  Školského zákona
 • Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami
 • Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání
 • Plán pedagogické podpory s žákem  na ZŠ v rámci 1. stupně podpůrného opatření
 • Plán pedagogické podpory s žákem SŠ v rámci 1. stupně podpůrného opatření
 • ADHD – Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ a možnosti zvládání poruchy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

5.  Akreditace Č.j.:MSMT-16431/2016-1-553

 • Jak vzbudit zájem o matematiku u svých žáků / Rozvoj matematické gramotnosti
 • Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky / Rozvoj matematické gramotnosti
 • Fyziologický vývoj řeči a možnosti podpory rozvoje řeči dětí v předškolním a mladším školním věku
 • Úvod do kariérového poradenství pro učitele SŠ
 • Úvod do kariérového poradenství pro učitele ZŠ

6.  Akreditace Č.j.:MSMT-25189/2016-2-766 

 • Pohádka nás naučí …
 • S pohádkou to dokážu…
 • Angličtina: Mám ve třídě dyslektika(y) !
 • Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky
 • Primární logopedická prevence v MŠ a na 1. st. ZŠ   (64 výukových hodin)
 • Inkluze a postupy zavádění podpůrných opatření 1. – 5. stupně v ZŠ    (16 výukových hodin)
 • Jak poznat co potřebuje dítě s nerovnoměrným vývojem – pedagogická diagnostika u dětí předškolního a mladším školním věku
 • SPUCH u dítěte v předškolním a mladším školním věku a možnosti zvládání poruchy
 • Individuální vzdělávací plán a možnosti hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami    (16 výukových hodin)
 • Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ a tvorba PLPP v rámci  1. stupně podpůrného opatření    (16 výukových hodin)
 1.   Akreditace Č.j.:MSMT-32999/2016-1.966
 • Školská legislativa týkající se společného vzdělávání a podpůrná opatření v MŠ a na st. ZŠ   (16 výukových hodin)
 • Pedagogická diagnostika a rozvoj grafomotoriky u dětí v MŠ a na st. ZŠ (16 výukových hodin)
 • Role ŠPZ v procesu vzdělávání žáka s 1. – 5. stupněm podpůrným opatřením (16 výukových hodin)
 • Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti (16 výukových hodin)
 • Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ (16 výukových hodin)
 • Možnosti pedagogické intervence v práci učitelky MŠ (16 výukových hodin)
 • Pedagogická podpora matematické pregramotnosti (16 výukových hodin)
 • Podporujeme matematickou gramotnost – Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ (16 výukových hodin)
 • Podporujeme matematickou gramotnost – Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ (16 výukových hodin)
 • Psychomotorické a pohybové didaktické hry v zájmovém vzdělávání (8 výukových hodin)
 • Projekty v zájmovém vzdělávání (8 výukových hodin)
 • Koncepční práce pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání (8 výukových hodin)
 • S písničkou do světa – multikulturní vzdělávání s využitím prostředků a metod hudební výchovy (8 výukových hodin)
 • Akademie pro batolata – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (24 výukových hodin)
 1.   Akreditace Č.j.:MSMT-300/2017-1
 • Tvořivé myšlení v matematice na 1. stupni ZŠ (8 výukových hodin)
 • Podpora tvořivého myšlení v matematice na 2. stupni ZŠ (8 výukových hodin)
 • Ergonomie kreslení a počátečního psaní – rozvoj grafomotoriky v předškolním věku (16 výukových hodin)
 • Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ (16 výukových hodin)
 • Možnosti pedagogické intervence a podpory u hyperaktivních žáků s poruchami pozornosti (16 výukových hodin)
 • Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole (8 výukových hodin)
 • Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / I. vedení školy (6 výukových hodin)
 • Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor (8 výukových hodin)
 • Ranní cvičení v mateřské škole (8 výukových hodin)
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (16 výukových hodin)
 • Podpůrná opatření v praxi – Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a systém jejich kompenzace (16 výukových hodin)
 • Podpůrná opatření v praxi – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém jejich kompenzace (32 výukových hodin)
 • Bezpečné klima ve škole, bezpečné klima ve třídě (8  výukových hodin)
 • Hodnocení v úloze zpětné vazby pro žáka SVP (16 výukových hodin)
 • Vzdělávání žáků cizinců v praxi škol – pro pedagogy MŠ a ZŠ (8  výukových hodin)
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím využívání efektivních vyučovacích metod (16 výukových hodin)
 • Rozvoj matematické gramotnosti prostřednictvím využívání efektivních vyučovacích metod (16 výukových hodin)

 9.  Akreditace Č.j.:MSMT-13697/2017-1-714  

 • Motivující formy výuky vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti a k podpoře zájmu žáku o čtení (32 výukových hodin)